ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อโต  แดนตะโกดัดงาม  เย็นสายน้ำนามป่าสัก  วิวสวยนักเขื่อนพระรามหก

  ข้อมูลการผลิตข้าว
ข้อมูลอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยว
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ข้อมูลตำบล/สถิติน้ำฝน/
     ต้นทุนการผลิต  ข้อมูลพื้นฐาน
ศูนย์บริการฯ
สถาบันเกษตรกร     ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
วิสัยทัศน์   บทบาทหน้าที่   ที่ตั้งหน่วยงาน
การจัดการความรู้
โครงการ ปี 60
แผนปฏิบัติงาน
ข้อมูล MRC
รายงานสถานการเพาะปลูก
ข้อมูลการผลิตข้า

 แผนพัฒนาการเกษตร (แผน 4 ปี)
แผนที่ Zoning
ข้อมูลแปลงใหญ่
 

ข้อมูลการผลิตข้าว

 แผนที่แสดงขอบเขตอำเภอท่าเรือ
แผนที่แสดงชุดดิน
 แผนที่แสดงที่ตั้งโรงสีและแหล่งรับซื้อผลผลิตข้าว
แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แผนที่แสดงเขตชลประทานแม่น้ำ และเส้นทางน้ำ
แผนที่แสดงการใช