ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อโต  แดนตะโกดัดงาม  เย็นสายน้ำนามป่าสัก  วิวสวยนักเขื่อนพระรามหก

  ภาพกิจกรรม

ข้อมูลอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยว
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ข้อมูลตำบล/สถิติน้ำฝน/
     ต้นทุนการผลิต ข้อมูลพื้นฐาน
ศูนย์บริการฯ
สถาบันเกษตรกร  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
วิสัยทัศน์   บทบาทหน้าที่ ที่ตั้งหน่วยงาน
การจัดการความรู้ (KM Action Plan)
โครงการ ปี 60
แผนปฏิบัติงาน
ข้อมูล MRCF
รายงานสถานการเพาะปลูก
ข้อมูลการผลิตข้า
แผนพัฒนาการเกษตร (แผน 4ปี)
แผนที่ Zoning
ข้อมูลแปลงใหญ
T & V system

งานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561

สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ จัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) และบริการ
การเกษตรเพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561 โดย นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอท่าเรือ
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ณ ศาลาการเปรียญวัดบึง ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา