ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อโต  แดนตะโกดัดงาม  เย็นสายน้ำนามป่าสัก  วิวสวยนักเขื่อนพระรามหก

  แผนพัฒนาการเกษตร
ข้อมูลอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยว
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ข้อมูลตำบล/สถิติน้ำฝน/
     ต้นทุนการผลิต  ข้อมูลพื้นฐาน
ศูนย์บริการฯ
สถาบันเกษตรกร     ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
วิสัยทัศน์   บทบาทหน้าที่   ที่ตั้งหน่วยงาน
การจัดการความรู้
โครงการ ปี 60
แผนปฏิบัติงาน
ข้อมูล MRC
รายงานสถานการเพาะปลูก
ข้อมูลการผลิตข้า 
 แผนพัฒนาการเกษตร (แผน 4 ปี)
 แผนที่ Zoning
ข้อมูลแปลงใหญ
T & V system

 แผนพัฒนาการเกษตร
พ.ศ. 2562 - 2565  (แผน 4 ปี)

แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ (แผนแผ่นเดียว)

 แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล (แผนแผ่นเดียว)
     - ตำบลบ้านร่อม        
 - ตำบลท่าเรือ        - ตำบลจำปา            - ตำบลวังแดง
    
 - ตำบลปากท่า           ตำบลโพธิ์เอน     - ตำบลหนองขนาก      - ตำบลศาลาลอย
     - ตำบลท่าหลวง         - ตำบลท่าเจ้าสนุก

สรุปเป้าหมายและงบประมาณแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล (แผน 4 ปี)    

แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ

 แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
     - ตำบลบ้านร่อม        
 - ตำบลท่าเรือ        - ตำบลจำปา            - ตำบลวังแดง
    
 - ตำบลปากท่า           ตำบลโพธิ์เอน     - ตำบลหนองขนาก      - ตำบลศาลาลอย
     - ตำบลท่าหลวง         - ตำบลท่าเจ้าสนุก