ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อโต  แดนตะโกดัดงาม  เย็นสายน้ำนามป่าสัก  วิวสวยนักเขื่อนพระรามหก

  ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ข้อมูลอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยว
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ข้อมูลตำบล/สถิติน้ำฝน/
     ต้นทุนการผลิต ข้อมูลพื้นฐาน
ศูนย์บริการฯ
สถาบันเกษตรกร
ผลิตภัณฑ์ OTOP
วิสัยทัศน์   บทบาทหน้าที่ ที่ตั้งหน่วยงาน
การจัดการความรู้(KM Action Plan)
โครงการ ปี 58
แผนปฏิบัติงาน
รายงานสถานการเพาะปลูก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
     ทางการเกษตร ปี 58

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

           รายชื่อสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชตำบลวังแดง (ศูนย์ขยาย)
           รายชื่อสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลจำปา (ศูนย์หลัก)
           ภาพกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้
           
รายงานผลการผลิตขยายแมลงศัตรูธรรมชาติและและจุลินทรีย์ของ
                
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ปี 2558 - 2559
        
 ภาพกิจกรรมการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน