ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อโต  แดนตะโกดัดงาม  เย็นสายน้ำนามป่าสัก  วิวสวยนักเขื่อนพระรามหก

  ภาพกิจกรรม
ข้อมูลอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยว
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ข้อมูลตำบล/สถิติน้ำฝน/
     ต้นทุนการผลิต ข้อมูลพื้นฐาน
ศูนย์บริการฯ
สถาบันเกษตรกร
ผลิตภัณฑ์ OTOP
วิสัยทัศน์  
 บทบาทหน้าที่
ที่ตั้งหน่วยงาน
การจัดการความรู้ (KM Action Plan)
โครงการ ปี 59
แผนปฏิบัติงาน
รายงานสถานการเพาะปลูก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
     ทางการเกษตร ปี 59

มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

นายสมประสงค์ แดงสกุล เกษตรอำเภอท่าเรือ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 55 ราย
วันที่ 9มกราคม 2560
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา