ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อโต  แดนตะโกดัดงาม  เย็นสายน้ำนามป่าสัก  วิวสวยนักเขื่อนพระรามหก

  ภาพกิจกรรม
ข้อมูลอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยว
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ข้อมูลตำบล/สถิติน้ำฝน/
     ต้นทุนการผลิต ข้อมูลพื้นฐาน
ศูนย์บริการฯ
สถาบันเกษตรกร  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
วิสัยทัศน์   บทบาทหน้าที่ ที่ตั้งหน่วยงาน
การจัดการความรู้ (KM Action Plan)
โครงการ ปี 60
แผนปฏิบัติงาน
ข้อมูล MRCF
รายงานสถานการเพาะปลูก
ข้อมูลการผลิตข้า
 
 แผนพัฒนาการเกษตร (แผน 5 ปี)
แผนที่ Zoning
ข้อมูลแปลงใหญ่

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรติดตามประเมิน ศพก.

นายสมประสงค์ แดงสกุล เกษตรอำเภอท่าเรือ มอบหมายให้ นางสาวทิพย์นันทา เที่ยงธรรม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ออกติดตามประเมิน
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ในวันที่ 30 มีนาคม 2560
ณ ศาลาเรียนรู้ ม. 2 ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา