ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อโต  แดนตะโกดัดงาม  เย็นสายน้ำนามป่าสัก  วิวสวยนักเขื่อนพระรามหก

  ข้อมูล MRCF
ข้อมูลอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยว
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ข้อมูลตำบล/สถิติน้ำฝน/
     ต้นทุนการผลิต ข้อมูลพื้นฐาน
ศูนย์บริการฯ
สถาบันเกษตรกร
ผลิตภัณฑ์ OTOP
วิสัยทัศน์   บทบาทหน้าที่ ที่ตั้งหน่วยงาน
การจัดการความรู้ (KM Action Plan)
โครงการ ปี 60
แผนปฏิบัติงาน       ข้อมูล MRCF
รายงานสถานการเพาะปลูก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
     ทางการเกษตร ปี 60

ข้อมูล MRCF ของสำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ

                    1.  การส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนตำบลท่าหลวง
                         ผู้รับผิดชอบ นางพรทิพย์ เพ่งสุข เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

                    2. การลดต้นทุนการผลิตในนาข้าว
                        ผู้รับผิดชอบ นางสาวทิพย์นันทา เที่ยงธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

                    3. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
                        ผู้รับผิดชอบ  นายสหัฐฒะชัย ฮดฤาชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

                    4. การส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองขนาก
                        ผู้รับผิดชอบ  นายเกรียงไกร วงษ์ปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

                    5. การลดการใช้สารเคมีในนาข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิต
                       ผู้รับผิดชอบ นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร