ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อโต  แดนตะโกดัดงาม  เย็นสายน้ำนามป่าสัก  วิวสวยนักเขื่อนพระรามหก

  โครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทน
ข้อมูลอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยว
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ข้อมูลตำบล/สถิติน้ำฝน/
     ต้นทุนการผลิต
ศูนย์บริการฯ
สถาบันเกษตรกร
ผลิตภัณฑ์ OTOP
การรายงานข้อมูล
การจัดการความรู้
โครงการ ปี 59
แผนปฏิบัติงาน
รายงานสถานการเพาะปลูก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
     ทางการเกษตร ปี 59

 กิจกรรมการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรังตามมาตรการที่ 1
การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน

 โครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทน

 แผนการอบรมกิจกรรมการสร้างรายได้ฯ

 ภาพกิจกรรมการจัดอบรม

 ความรู้ทางวิชาการที่ใช้น้ำน้อยที่เหมาะสมในการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง

 การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตามกิจกรรมการสร้างรายได้

 การคัดเลือกจุดทำการประชาสัมพันธ์โครงการฯ

ระบบบันทึกข้อมูลโครงการฯ   (need.doae.go.th)

รายงานการพบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกร
      15 ก.พ.    29 ก.พ.    15 มี.ค.   30 มี.ค.   18 เม.ย.    29 เม.ย.   16 พ.ค.   30 พ.ค.  

รายงานการปลูกพืช
     - เมษายน         - พฤษภาคม        - มิถุนายน         - กรกฎาคม     - สิงหาคม