ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อโต  แดนตะโกดัดงาม  เย็นสายน้ำนามป่าสัก  วิวสวยนักเขื่อนพระรามหก

  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ข้อมูลอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยว
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ข้อมูลตำบล/สถิติน้ำฝน/
     ต้นทุนการผลิต  ข้อมูลพื้นฐาน
ศูนย์บริการฯ
สถาบันเกษตรกร     ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
วิสัยทัศน์   บทบาทหน้าที่   ที่ตั้งหน่วยงาน
การจัดการความรู้
โครงการ ปี 60
แผนปฏิบัติงาน
ข้อมูล MRC
รายงานสถานการเพาะปลูก
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
     ทางการเกษตร ปี 59
 แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
 แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
 

 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาติของทางราชการ พ.ศ. 2558

 ราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ

ภาพถ่ายการติดประกาศคู่มือฯ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและศบกต.

 แนวทางการจัดทำคู่มือประชาชน
     - กุมภาพันธ์ 2559       - มีนาคม 2559     - เมษายน 2559         - พฤษภาคม 2559
     - มิถุนายน 2559         - กรกฎาคม 2559   - สิงหาคม 2559       - กันยายน 2559
    
- ตุลาคม 2559           - พฤศจิกายน 2559  - ธันวาคม 2559
     - มกราคม 2560         - กุมภาพันธ์ 2560   - มีนาคม 2560        - เมษายน 2560
     - พฤษภาคม 2560       - มิถุนายน 2560     - กรกฎาคม 2560

 สมุดบันทึกทะเบียนคำขอ
     - กุมภาพันธ์ 2559       - มีนาคม 2559      - เมษายน 2559        - พฤษภาคม 2559
     - มิถุนายน 2559         - กรกฎาคม 2559    - สิงหาคม 2559      - กันยายน 2559
     - ตุลาคม 2559          - พฤศจิกายน 2559   - ธันวาคม 2559
     - มกราคม 2560         - กุมภาพันธ์ 2560    - มีนาคม 2560       - เมษายน 2560
     - พฤษภาคม 2560      - มิถุนายน 2560       - กรกฎาคม 2560

 คู่มือสำหรับประชาชน :
     1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
     2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
     3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
     4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ