ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อโต  แดนตะโกดัดงาม  เย็นสายน้ำนามป่าสัก  วิวสวยนักเขื่อนพระรามหก

  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2561
ข้อมูลอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยว
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ข้อมูลตำบล/สถิติน้ำฝน/
     ต้นทุนการผลิต  ข้อมูลพื้นฐาน
ศูนย์บริการฯ
สถาบันเกษตรกร     ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
วิสัยทัศน์   บทบาทหน้าที่   ที่ตั้งหน่วยงาน
การจัดการความรู้
โครงการ ปี 60
แผนปฏิบัติงาน
ข้อมูล MRC
รายงานสถานการเพาะปลูก
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
     ทางการเกษตร ปี 59
 แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
 แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
 

 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาติของทางราชการ พ.ศ. 2561

 ราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ

ภาพถ่ายการติดประกาศคู่มือฯ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและศบกต.

 แนวทางการจัดทำคู่มือประชาชน
     - กุมภาพันธ์ 2559       - มีนาคม 2559     - เมษายน 2559         - พฤษภาคม 2559
     - มิถุนายน 2559         - กรกฎาคม 2559   - สิงหาคม 2559       - กันยายน 2559
    
- ตุลาคม 2559           - พฤศจิกายน 2559  - ธันวาคม 2559
     - มกราคม 2560         - กุมภาพันธ์ 2560   - มีนาคม 2560        - เมษายน 2560
     - พฤษภาคม 2560       - มิถุนายน 2560     - กรกฎาคม 2560     - สิงหาคม 2560
     - กันยายน 2560         - ตุลาคม 2560       - พฤศจิกายน 2560   - ธันวาคม 2560
     ปี 2561
     - มกราคม 2561         - กุมภาพันธ์ 2561   - มีนาคม 2561        - เมษายน 2561
     - พฤษภาคม 2561       - มิถุนายน 2561     - กรกฎาคม 2561     - สิงหาคม 2561
     - กันยายน 2561         - ตุลาคม 2561       - พฤศจิกายน 2561

 สมุดบันทึกทะเบียนคำขอ
     - กุมภาพันธ์ 2559       - มีนาคม 2559      - เมษายน 2559        - พฤษภาคม 2559
     - มิถุนายน 2559         - กรกฎาคม 2559    - สิงหาคม 2559      - กันยายน 2559
     - ตุลาคม 2559          - พฤศจิกายน 2559   - ธันวาคม 2559
     - มกราคม 2560         - กุมภาพันธ์ 2560    - มีนาคม 2560       - เมษายน 2560
     - พฤษภาคม 2560      - มิถุนายน 2560       - กรกฎาคม 2560    - สิงหาคม 2560
     - กันยายน 2560         - ตุลาคม 2560        - พฤศจิกายน 2560   - ธันวาคม 2560
     ปี 2561
     - มกราคม 2561         - กุมภาพันธ์ 2561    - มีนาคม 2561       - เมษายน 2561
     - พฤษภาคม 2561       - มิถุนายน 2561      - กรกฎาคม 2561    - สิงหาคม 2561
     - กันยายน 2561         - ตุลาคม 2561        - พฤศจิกายน 2561

 คู่มือสำหรับประชาชน :
     1. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
     2. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

     3. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีนำแปลงเดิมมาขึ้นด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

     4. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ