ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อโต  แดนตะโกดัดงาม  เย็นสายน้ำนามป่าสัก  วิวสวยนักเขื่อนพระรามหก

  มาตรการที่ 4
ข้อมูลอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยว
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ข้อมูลตำบล/สถิติน้ำฝน/
     ต้นทุนการผลิต
ศูนย์บริการฯ
สถาบันเกษตรกร
ผลิตภัณฑ์ OTOP
การรายงานข้อมูล
การจัดการความรู้
โครงการ ปี 58
แผนปฏิบัติงาน
รายงานสถานการเพาะปลูก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
     ทางการเกษตร ปี 58

 โครงการการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการ
ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59

 แบบสรุปผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ (พชภ.04) ระดับอำเภอ

 โครงการฯ จำนวน 3 โครงการ 1 ตำบล คือ ตำบลท่าหลวง ได้แก่
     1. โครงการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ชุมชนหมู่ 2, 3, 6, 7 ตำบลท่าหลวง
     2. โครงการก่อสร้างโรงเรือนบรรจุภัณฑ์และแปรรูปผลผลิตเกษตรชุมชนท่าหลวง หมู่ 2, 3, 7, 8,
     3. โครงการก่อสร้างอาคารโรงสีชุมชน หมู่ 2, 3, 7, 8, 10 ตำบลท่าหลวง

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ รายสัปดาห์
     - ประจำเดือน เมษายน 2559
     - ประจำเดือน มิถุนายน 2559
     - ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
     - ประจำเดือน สิงหาคม 2559

 ระบบันทึกข้อมูลโครงการฯ (drought.doae.go.th)  

ภาพกิจกรรมโครงการ
     1. โครงการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ชุมชนหมู่ 2, 3, 6, 7 ตำบลท่าหลวง
     2. โครงการก่อสร้างโรงเรือนบรรจุภัณฑ์และแปรรูปผลผลิตเกษตรชุมชนท่าหลวง หมู่ 2, 3, 7, 8,
     3. โครงการก่อสร้างอาคารโรงสีชุมชน หมู่ 2, 3, 7, 8, 10 ตำบลท่าหลวง