ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อโต  แดนตะโกดัดงาม  เย็นสายน้ำนามป่าสัก  วิวสวยนักเขื่อนพระรามหก

ข้อมูลอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยว
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ข้อมูลตำบล/สถิติน้ำฝน/
     ต้นทุนการผลิต     ข้อมูลพื้นฐาน
ศูนย์บริการฯ
สถาบันเกษตรกร    ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
วิสัยทัศน์   บทบาทหน้าที่   ที่ตั้งหน่วยงาน
การจัดการความรู้ (KM Action Plan)
โครงการ ปี 60
แผนปฏิบัติงาน     
ข้อมูล MRCF
รายงานสถานการเพาะปลูก
ข้อมูลการผลิตข้า

 แผนพัฒนาการเกษตร (แผน 5 ปี)
แผนที่ Zoning
ข้อมูลแปลงใหญ่
T & V system

สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำเภออุทัย
อำเภอบางไทร
อำเภอบางบาล
อำเภอบางปะอิน
อำเภอภาช
อำเภอนครหลวง
อำเภอบ้านแพรก
อำเภอมหาราช
อำเภอเสนา
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
อำเภอวังน้อย
อำเภอบางปะหัน
อำเภอลาดบัวหลวง
อำเภอผักไห่
อำเภอบางซ้ายนายสมประสงค์ แดงสกุล เกษตรอำเภอท่าเรือ
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขาย
ผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ (MOU)
ณ ห้องรับรองชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 มิถุนายน 2560

ข้อมูล ศจช.
โครงการการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร
ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง
ปี 2558/59 (มาตราการที่ 4)

ระบบขึ้นทะเบียนข้าว
ระบบข้อมูลการผลิตพืชรายเดือน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ระบบข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ระบบวิสาหกิจชุมชน
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
ระบบใบรับรองเงินเดือน
ระบบฐานข้อมูล กสก.
อาสาสมัครเกษตร
การจัดการคุณภาพทางการเกษตร(GAP)
ระบบรายงานศัตรูพืช
ระบบการจัดการเวปไซต์
ตรวจสอบเลขบัญชีโครงการเยียวยา

แอบเปิ้ล
ประโยชน์ของแอปเปื้ลสด

- ช่วยบำรุงผิวพรรณให้ขาว
กระจ่างใส ปราศจากสิวฝ้าและ
ริ้วรอย
- ช่วยให้ห่างไกลจากโรคภัย
ไข้เจ็บ
- ช่วยขับของเสียและสารพิษที่
ตกค้างอยู่ภายในร่างกายออกไป

- ช่วยให้ระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในเลือดเป็นปกติ
- ช่วยป้องกันอาการหลอดเลือดตีบหรืออักเสบในสมอง
แบบเฉียบพลันได้
- ช่วยแก้อาการร้อนในและกระหายน้ำ
- ช่วยให้กระเพาะสามารถย่อยอาหารได้เป็นปกติ
- ช่วยให้ระบบการขับถ่ายดีขึ้น ท้องไม่ผูก และไม่เสี่ยง
ต่อโรคริดสีดวงทวาร
- ช่วยป้องกันและบรรเทาโรครูมาตอยด์และโรคเกาต์
ที่ปวดตามข้อต่างๆ ทั่วร่างกาย
- ช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน หรืออาการแพ้ท้อง
ของผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์
** ข้อห้ามในการรับประทานแอปเปิ้ล **
- ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร หรือม้าม ควร
หลีกเลี่ยงการรับประทาน

 บทความย้อนหลัง   

ต้นดอกแค หรือ ต้นแค :           
        เชื่อกันว่ามีถิ่นกำหนดในประเทศอินเดียหรือในแถบแอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจัด
เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง แตกกิ่งก้านสาขามากไม่เป็นระเบียบ มีความสูง
ประมาณ 3 - 10 เมตร เนื้อไม้อ่อน ที่เปลือกต้นเป็นสีน้ำตาลปนเทา เปลือกหนาและมีรอย
ขรุขระแตกเป็นสะเก็ด สามารถเจริญเติบโตได้ทั่วไปในเขตร้อนชื้น เป็นต้นไม้ที่โตเร็ว
สามารถปลูกได้ทุกที่ และมักขึ้นตามป่าละเมาะ หัวไร่ปลายนา มีอายุราว ๆ 20 ปี แต่
ถ้าเก็บกินใบบ่อย ๆ จะทำให้ต้นมีอายุสั้นลง และต้นแคจะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะ
เมล็ด สำหรับในบ้านเราจังหวัดที่มีการปลูกต้นแคเพื่อการค้านั่นได้แก่จังหวัด
นครสวรรค์ สุพรรณบุรี และกรุงเทพฯ
.........อ่านต่อ
งานส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือน มิถุนายน 2560 งานวิสาหกิจชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน 2560

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดเวที พัฒนาและค้นหา Smart Farmer
ต้นแบบ ครั้งที่ 2
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ
ต.ท่าเรือ
อ.ท่าเรือ   จ..พระนครศรีอยุธยา
ในวันที่  15 มิ.ย. 2560

นายสหัฐฒะชัย ฮดฤาชา นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออก
เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชน
ณ วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มสตรีรวมดาวสาวใหญ่
ต.บ้านร่อม
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 16 มิ.ย. 2560

นายสมประสงค์ แดงสกุล เกษตรอำเภอท่าเรือ
ออกเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มสตรีรวมดาวสาวใหญ่
ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 6 มิ.ย. 2560

กลุ่มอารักขาพืช

ข้อแนะนำการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในการผลิตพืช

                   การผลิตพืชให้ได้ผลผลิตที่สามารถสร้างรายได้สูงสุดให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนนั้นจำเป็นต้องมี
   เทคโนโลยีในการจัดการธาตุอาหารพืชที่เหมาะสม ปัจจัยการผลิตที่นำมาใช้เป็นธาตุอาหารพืชจะต้อง
   มีประสิทธิภาพ มีคุณค่าและต้นทุนเหมาะสมกับราคาผลผลิต ..........อ่านต่อ

ความสำคัญของการตรวจวิเคราะห์ดิน ก่อนปลูกพืช

                    ความสำคัญของการตรวจวิเคราะห์ดิน ก่อนปลูกพืช หมายถึงการใช้เทคนิคทางเคมีที่สะดวก
   และรวดเร็วในการตรวจสอบความสามารถของดินในการปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เทคนิค
   ดังกล่าวนี้ได้จากการเลียนแบบการดูดธาตุอาหารของรากพืช ...........อ่านต่อ

ส่งเสริมการผลิตข้าว
สื่อวีดีทัศน์การปลูกพืชใช้น้ำน้อย

     การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง ตอน การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

    การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง ตอน การปลูกเมล่อน

    การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง ตอน การปลูกถั่วเขียวที่หนองมะโมง
                                       จังหวัดชัยนาท

    การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง ตอน การเพาะเห็ด

การผลิตข้าวขาวให้มีคุณภาพและปริมาณสูง

                    การผลิตข้าวขาวของประเทศไทย ทั้งฤดูนาปีและนาปรัง มีการผลิตข้าวขาวประมาณ 44 ล้านไร่
   ผลผลิตเกือบ 23 ล้านตัน ข้าวเปลือกคิดเป็นร้อยละ 75 ของผลผลิตข้าวรวมทั้งประเทศไทย และส่งออกใน
   รูป ของข้าวสารขาว (100%, 5%) ............อ่านต่อ

เทคนิคการปลูกข้าวอินทรีย์ในภาคกลาง

                    ใช้พันธุ์ข้าวตามความต้องการของตลาด คือ ขาวดอกมะลิ 105 ช่วงหลังมีพันธุ์ข้าวหอม
    ที่ไม่ไวต่อช่วงแสงร่วมด้วย หลายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวหอมสุพรรณบุรี ข้าวหอมคลองหลวง 1
      ................อ่านต่อ

การกำจัดข้าวปนเปื้อน

            การกำจัดข้าวปนระยะแตกกอ สังเกตลักษณะข้าวปนจาก ความสูง ทรงกอ มุมยอดใบ ขนาดใบ
   สีใบ สีกาบใบ สีปล้อง ถอนข้าวปนที่มีลักษณะแตกต่าง ออกทั้งกอ นำไปทิ้งนอกแปลง ..............อ่านต่อ

การเตรียมแปลงปลูกข้าว

             การไถเตรียมดินมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำจัดวัชพืช และทำให้ดินมีสภาพเหมาะแก่การปลูกข้าว
   การไถครั้งแรก พลิกดินขึ้นมาแล้วเว้นช่วงให้เมล็ดวัชพืชงอก ยิ่งงอกมากยิ่งดี .................อ่านต่อ

การคัดเลือกพันธุ์ข้าว

                    การปรับปรุงพันธุ์ข้าว มีหลายวิธีได้แก่ การรวบรวมข้าวพันธุ์ดีจากที่อื่นมาปลูกขยาย การ
   คัดเลือก พันธุ์ การผสมพันธุ์ข้าวและการปลูกคัดเลือกหลังการผสม เพื่อให้ได้ข้าวพันธุ์ใหม่ ........อ่านต่อ

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

การปฏิบัติเพื่อให้ได้ จี เอ พี

                     การปฏิบัติเพื่อให้ได้ จี เอ พี มีข้อปฏิบัติ ดังนี้ 1. ใช้น้ำจากแหล่งน้ำสะอาด ไม่มีการ
    ปนเปื้อนจาก สารเคมีหรือสิ่งที่เป็นอันตราย ............อ่านต่อ

สถานที่ติดต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ
775/2 ถนนเทศบาล 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร & แฟกซ์ 0-3534-1444

Webmaster : tharuea_022@hotmail.com

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20 มิถุนายน 2560