ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อโต  แดนตะโกดัดงาม  เย็นสายน้ำนามป่าสัก  วิวสวยนักเขื่อนพระรามหก

ข้อมูลอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยว
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ข้อมูลตำบล/สถิติน้ำฝน/
     ต้นทุนการผลิต     ข้อมูลพื้นฐาน
ศูนย์บริการฯ
สถาบันเกษตรกร    ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
วิสัยทัศน์  บทบาทหน้าที่ ที่ตั้งหน่วยงาน
การจัดการความรู้ (KM Action Plan)
โครงการ ปี 62
แผนปฏิบัติงาน     ข้อมูล MRCF
รายงานสถานการเพาะปลูก
ข้อมูลการผลิตข้า

 แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล(แผน4ปี)
แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
แผนที่ Zoning
ข้อมูลแปลงใหญ่
T & V system

    

สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำเภออุทัย
อำเภอบางไทร
อำเภอบางบาล
อำเภอบางปะอิน
อำเภอภาช
อำเภอนครหลวง
อำเภอบ้านแพรก
อำเภอมหาราช
อำเภอเสนา
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
อำเภอวังน้อย
อำเภอบางปะหัน
อำเภอลาดบัวหลวง
อำเภอผักไห่
อำเภอบางซ้าย

ข้อมูล ศจช.
ข้อมูล ศดปช.
โครงการการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร
ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง
ปี 2558/59 (มาตราการที่ 4)

ระบบขึ้นทะเบียนข้าว
ระบบข้อมูลการผลิตพืชรายเดือน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ระบบข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ระบบวิสาหกิจชุมชน
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
ระบบใบรับรองเงินเดือน
ระบบฐานข้อมูล กสก.
อาสาสมัครเกษตร
การจัดการคุณภาพทางการเกษตร(GAP)
ระบบรายงานศัตรูพืช
ระบบการจัดการเวปไซต์
ตรวจสอบเลขบัญชีโครงการเยียวยา


สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ ประชุมการบันทึก
และรายงาน สภาวะรายงานการผลิตพืชรายเดือน
(รต.) ในระบบ
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

ต้นกระเจียว:           
        ต้นกระเจียว มี 2 ชนิด คือ ต้นกระเจียวแดง
และต้นกะเจียวขาว เป็นไม้ดอกพื้นบ้าน พืชล้ม
ลุก ขยายพันธุ์โดยการแตกกอ เหง้า มักขึ้นตาม
ป่าดิบ ป่าเบญจพรรณป่าเต็งรัง และที่โล่ง ๆ ทั่วไป
มีลำต้นอยู่ใต้ดินมีเหง้าอยู่ใต้ดินอายุยาว ลักษณะ
ของต้นกระเจียว ลำต้น กระเจียวใบกระเจียว
ดอกกระเจียว และผลกระเจียว
มีรายละเอียด ดังนี้
  
.........อ่านต่อ

 

สตรอเบอรี่
สตรอเบอร์รี่ หลายๆ ท่านคงเข้าใจว่าสตรอเบอร์รี่เป็นผลไม้ แต่ที่จริงแล้วสตรอเบอร์รี่นั้นอยู่ในพืชสกุลเดียวกับดอกไม้และอยู่ในวงศ์เดียวกับดอกกุหลาบ 

สตรอเบอรี่มีส่วนช่วยในการทำงานของสมอง มีวิตามินซีและไฟโตนิวเทรียนท์
(Phytonutrient) ซึ่งทำให้อนุมูลอิสระลดน้อยลง มีไอโอดินที่ช่วยให้สมองทำงานได้อย่างเต็ม
ที่และมีประสิทธิภาพอีกด้วย บำรุงสายตา เพราะสตรอเบอร์รี่มีวิตามิน ฟลาโวนอยด์
(Flavonoids) กรดฟีโนลิกส์ ที่ช่วยในการลดและชะลอการเกิดอนุมูลอิสระได้ แถมยังช่วยให้
ปรับความดัน ในตาให้กลับมาเป็นปกติป้องกันโรคมะเร็ง และโรคหัวใจลดความดันโลหิต 
เพราะสตรอเบอร์รี่นั้นมี โพแทสเซียม (Potassium) และแมกนีเซียม (Magnesium) ที่ช่วย
ปรับความดันโลหิตให้กลับสู่สภาวะปกติ   
 บทความย้อนหลัง   

งานส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 งานวิสาหกิจชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561


สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ ประชุมจัดตั้งศูนย์จัดการ
ดินปุ๋ยชุมชนและประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกพืช
หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2562
ณ ศาลาการเปรียญวัดแค ต.ปากท่า
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 9 พ.ย. 2561

สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ ติดตาม
เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกร
ที่เข้าร่วม โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย  
ณ กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ต.บ้านร่อม
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันที่  13 พ.ย. 2561

สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ ติดตาม
เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในงานจำหน่ายสินค้า บิ๊กซี เพื่อนที่ดี
ของเกษตรกรไทย
ณ ห้ามสรรพสินค้า บิ๊กซี
สาขาอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 3 พ.ย. 2561

สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ เยี่ยมเยียน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ตำบลศาลาลอย
อ.ท่าเรือ  จ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 2 พ.ย. 2561

กลุ่มอารักขาพืช    ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ส่งเสริมการผลิตข้าว
สื่อวีดีทัศน์การปลูกพืชใช้น้ำน้อย

     การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง ตอน การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

    การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง ตอน การปลูกเมล่อน

    การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง ตอน การปลูกถั่วเขียวที่หนองมะโมง
                                       จังหวัดชัยนาท

    การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง ตอน การเพาะเห็ด

การผลิตข้าวขาวให้มีคุณภาพและปริมาณสูง

                    การผลิตข้าวขาวของประเทศไทย ทั้งฤดูนาปีและนาปรัง มีการผลิตข้าวขาวประมาณ 44 ล้านไร่
   ผลผลิตเกือบ 23 ล้านตัน ข้าวเปลือกคิดเป็นร้อยละ 75 ของผลผลิตข้าวรวมทั้งประเทศไทย และส่งออกใน
   รูป ของข้าวสารขาว (100%, 5%) ............อ่านต่อ

เทคนิคการปลูกข้าวอินทรีย์ในภาคกลาง

                    ใช้พันธุ์ข้าวตามความต้องการของตลาด คือ ขาวดอกมะลิ 105 ช่วงหลังมีพันธุ์ข้าวหอม
    ที่ไม่ไวต่อช่วงแสงร่วมด้วย หลายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวหอมสุพรรณบุรี ข้าวหอมคลองหลวง 1
      ................อ่านต่อ

การกำจัดข้าวปนเปื้อน

            การกำจัดข้าวปนระยะแตกกอ สังเกตลักษณะข้าวปนจาก ความสูง ทรงกอ มุมยอดใบ ขนาดใบ
   สีใบ สีกาบใบ สีปล้อง ถอนข้าวปนที่มีลักษณะแตกต่าง ออกทั้งกอ นำไปทิ้งนอกแปลง ..............อ่านต่อ

การเตรียมแปลงปลูกข้าว

             การไถเตรียมดินมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำจัดวัชพืช และทำให้ดินมีสภาพเหมาะแก่การปลูกข้าว
   การไถครั้งแรก พลิกดินขึ้นมาแล้วเว้นช่วงให้เมล็ดวัชพืชงอก ยิ่งงอกมากยิ่งดี .................อ่านต่อ

การคัดเลือกพันธุ์ข้าว

                    การปรับปรุงพันธุ์ข้าว มีหลายวิธีได้แก่ การรวบรวมข้าวพันธุ์ดีจากที่อื่นมาปลูกขยาย การ
   คัดเลือก พันธุ์ การผสมพันธุ์ข้าวและการปลูกคัดเลือกหลังการผสม เพื่อให้ได้ข้าวพันธุ์ใหม่ ........อ่านต่อ

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

การปฏิบัติเพื่อให้ได้ จี เอ พี

                     การปฏิบัติเพื่อให้ได้ จี เอ พี มีข้อปฏิบัติ ดังนี้ 1. ใช้น้ำจากแหล่งน้ำสะอาด ไม่มีการ
    ปนเปื้อนจาก สารเคมีหรือสิ่งที่เป็นอันตราย ............อ่านต่อ

สถานที่ติดต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ
775/2 ถนนเทศบาล 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร & แฟกซ์ 0-3534-1444

Webmaster : tharuea_022@hotmail.com

ปรับปรุงครั้งล่าสุด :  6 ธันวาคม 2561