ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อโต  แดนตะโกดัดงาม  เย็นสายน้ำนามป่าสัก  วิวสวยนักเขื่อนพระรามหก

ข้อมูลอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยว
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ข้อมูลตำบล/สถิติน้ำฝน/
     ต้นทุนการผลิต   ข้อมูลพื้นฐาน
ศูนย์บริการฯ
สถาบันเกษตรกร
ผลิตภัณฑ์ OTOP
การรายงานข้อมูล
การจัดการความรู้ (KM Action Plan)
โครงการ ปี 58
แผนปฏิบัติงาน
รายงานสถานการเพาะปลูก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
     ทางการเกษตร ปี 58

ขอเชิญเกษตรกรแจ้งขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ใหม่
ทุกราย   (พืช, ปศุสัตว์ และประมง)

ขอเชิญเกษตรกรแจ้งขึ้น และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรใหม่ทุกราย เพื่อปรับปรุง
ข้อมูลการเกษตร ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ัฐ   หลักฐานที่ใช้ มีดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมตัวจริง
2. ทะเบียนบ้านของผู้ขอขึ้นทะเบียน (รับรองสำเนา)
3. สำเนาหลักฐานแสดงสิทธิ์การถือครองที่ดิน (รับรองสำเนา)ทุกแปลง
4. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาเช่า สัญญาจำนอง เป็นต้น
5. สมุดทะเบียนเกษตรกร (เล่มเขียว)

** หากไม่มาปรับปรุงข้อมูลหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายแปลง จะไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ และไม่สามารถเข้าร่วมโครงการของภาครัฐ
ได้ในทุกกรณี**
   

สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำเภออุทัย
อำเภอบางไทร
อำเภอบางบาล
อำเภอบางปะอิน
อำเภอภาช
อำเภอนครหลวง
อำเภอบ้านแพรก
อำเภอมหาราช
อำเภอเสนา
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
อำเภอวังน้อย
อำเภอบางปะหัน
อำเภอลาดบัวหลวง
อำเภอผักไห่
อำเภอบางซ้ายนายสมประสงค์ แดงสกุล เกษตรอำภอท่าเรือ
ให้การต้อนรับเครือข่าย Young Smart Farmer
ในการจัดเวทีสัญจรเยี่ยมเยียนศึกษาดูงานกิจกรรม
ด้านการเกษตร
อ. ท่าเรือ  จ. พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 11 สิงหาคม 2558

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

ระบบขึ้นทะเบียนข้าว
ระบบข้อมูลการผลิตพืชรายเดือน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ระบบข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ระบบวิสาหกิจชุมชน
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
ระบบใบรับรองเงินเดือน
ระบบฐานข้อมูล กสก.
อาสาสมัครเกษตร
การจัดการคุณภาพทางการเกษตร(GAP)
ระบบรายงานศัตรูพืช
ระบบการจัดการเวปไซต์
ตรวจสอบเลขบัญชีโครงการเยียวยา

ใบเตยเพื่อสุขภาพ
ใบเตยเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณ
ช่วยดูแลสุขภาพและรักษาโรค
ได้ เช่น ส่วนของ


ใบของใบเตยจะช่วยดับร้อน ช่วยรักษาโรคหวัด รักษา
อาการติดเชื้อ และขับปัสสาวะ ส่วนผลของใบเตย จะช่วย
ย่อยอาหารบำรุงกำลังขับเสมหะ แก้พิษสุราส่วนดอกของ
ใบเตย จะมีน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยให้
หายใจสะดวกและรู้สึกผ่อนคลายเมื่อสูดดม
     ส่วนรากขอบใบเตยก็มีประโยชน์เพราะจะช่วยรักษา
โรคหิตและอาการเลือดออกตามไรฟัน จะเห็นได้ว่าใบเตย
มีสรรพคุณดีๆ ทุกส่วนของต้น
     คราวนี้ลองนำดอกใบเตยและใบเตยมาต้นกับ
น้ำ โดยใส่น้ำ 3 ส่วน ต่อดอกและใบของใบเตย
1 ส่วนแล้วดื่มวันละ 3 แก้วหรือดื่ม 1 แก้วหลัง
อาหารทุกมื่อ คุณจะมีสุขภาพที่ดีขึ้น

 บทความย้อนหลัง   

กระเจี๊ยบแดง           
        สรรพคุณ : เป็นยาลดไขมันในเส้นเลือดและลดความดัน, น้ำกระเจี๊ยบทำให้ความ
เหนียวของเลือดลดลง, ช่วยรักษาโรคเส้นเลือดโลหิตเปราะแข็ง, เพิ่มการคลังน้ำดีจากตับ, ช่วยย่อยอาหารเพราะไม่เพิ่มการหลั่งของกรดในกระเพาะ,น้ำกระเจี๊ยบมีฤทธิ์ขับปัสสาวะ
เป็นเครื่องดื่มที่มีกรดซีตริคทำให้ร่างกายสดชื่น

งานส่งเสริมการเกษตร งานวิสาหกิจชุมชนการจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาอาชีพ
การเกษตรตามความต้องการของชุมชน
เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59
ณ ตำบลปากท่าและโพธิ์เอน
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 24, 25 พฤศจิกายน 2558


การจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาอาชีพ
การเกษตรตามความต้องการของชุมชน
เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59
ณ ตำบลจำปา, วังแดง, บ้านร่อม
อำเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 24, 25, 26 พฤศจิกายน 2558

สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ เยี่ยมเยียนและติดตาม
การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรท่าหลวงยิ่งเจริญ ต.ท่าหลวง
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา  
ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558

สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ เยี่ยมเยียนและติดตาม
การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มบัวงามสัมพันธ์ 1 ตำบลจำปา
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558

 จดหมายข่าวย้อนหลัง

กลุ่มอารักขาพืช

โรคใบจุดสีน้ำตาล

                     ช่วงนี้มีการระบาดของโรคใบจุดสีน้ำตาลในพื้นที่ ประกอบกับสภาพอากาศในช่วงนี้เหมาะสม
   ต่อการระบาดของโรคใบจุดสีน้ำตาล เมือลมแรงจะช่วยให้โรคแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในแปลงนา
   ข้าวของเกษตรกร .......อ่านต่อ

 ข่าวย้อนหลัง

ส่งเสริมการผลิตข้าว

การผลิตข้าวขาวให้มีคุณภาพและปริมาณสูง

                    การผลิตข้าวขาวของประเทศไทย ทั้งฤดูนาปีและนาปรัง มีการผลิตข้าวขาวประมาณ 44 ล้านไร่
   ผลผลิตเกือบ 23 ล้านตัน ข้าวเปลือกคิดเป็นร้อยละ 75 ของผลผลิตข้าวรวมทั้งประเทศไทย และส่งออกในรูป
   ของข้าวสารขาว (100%, 5%) ............อ่านต่อ

เทคนิคการปลูกข้าวอินทรีย์ในภาคกลาง

                    ใช้พันธุ์ข้าวตามความต้องการของตลาด คือ ขาวดอกมะลิ 105 ช่วงหลัง มีพันธุ์ข้าวหอมที่ไม่ไวต่อช่วงแสงร่วมด้วย
   หลายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวหอมสุพรรณบุรี ข้าวหอมคลองหลวง 1 ................อ่านต่อ

การกำจัดข้าวปนเปื้อน
            
การกำจัดข้าวปนระยะแตกกอ สังเกตลักษณะข้าวปนจาก ความสูง ทรงกอ มุมยอดใบ ขนาดใบ สีใบ สีกาบใบ
   สีปล้อง ถอนข้าวปนที่มีลักษณะแตกต่าง ออกทั้งกอ นำไปทิ้งนอกแปลง ..............อ่านต่อ

การเตรียมแปลงปลูกข้าว

             การไถเตรียมดินมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำจัดวัชพืช และทำให้ดินมีสภาพเหมาะแก่การปลูกข้าว การไถครั้งแรก
    พลิกดินขึ้นมาแล้วเว้นช่วงให้เมล็ดวัชพืชงอก ยิ่งงอกมากยิ่งดี .................อ่านต่อ

การคัดเลือกพันธุ์ข้าว

                    การปรับปรุงพันธุ์ข้าว มีหลายวิธีได้แก่ การรวบรวมข้าวพันธุ์ดีจากที่อื่นมาปลูกขยาย การคัดเลือกพันธุ์
   การผสมพันธุ์ข้าวและการปลูกคัดเลือกหลังการผสม เพื่อให้ได้ข้าวพันธุ์ใหม่ ............อ่านต่อ

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

การปฏิบัติเพื่อให้ได้ จี เอ พี

                     การปฏิบัติเพื่อให้ได้ จี เอ พี มีข้อปฏิบัติ ดังนี้ 1. ใช้น้ำจากแหล่งน้ำสะอาด ไม่มีการปนเปื้อนจาก
     สารเคมีหรือสิ่งที่เป็นอันตราย ............อ่านต่อ

สถานที่ติดต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ
775/2 ถนนเทศบาล 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร & แฟกซ์ 0-3534-1444

Webmaster : tharuea_022@hotmail.com

ปรับปรุงครั้งล่าสุด :   18  ธันวาคม  2558