ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อโต  แดนตะโกดัดงาม  เย็นสายน้ำนามป่าสัก  วิวสวยนักเขื่อนพระรามหก

  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ข้อมูลอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยว
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ข้อมูลตำบล/สถิติน้ำฝน/
     ต้นทุนการผลิต ข้อมูลพื้นฐาน
ศูนย์บริการฯ
สถาบันเกษตรกร    ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
วิสัยทัศน์   บทบาทหน้าที่   ที่ตั้งหน่วยงาน
การจัดการความรู้ (KM Action Plan)
โครงการ ปี 60
แผนปฏิบัติงาน
 ข้อมูล MRCF
รายงานสถานการเพาะปลูก
ข้อมูลการผลิตข้า

แผนพัฒนาการเกษตร (แผน 4 ปี)
แผนที่ Zoning
ข้อมูลแปลงใหญ่

       แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ  

       แนวทางการพัฒนาศูนย์ฯ และแนวทางการจัดทำฐานศูนย์เรียนรู้

        องค์ความรู้

        แผนผังแสดงอาคารศูนย์เรียนรู้ อาคารเรียนรู้ และแปลงเรียนรู้

        แนวทางขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ฯ

        แผนที่แสดงศูนย์เรียนรู้ฯ

        ระบบันทึกข้อมูลศูนย์เรียนรู้ฯ 
          (learningpoint.doae.go.th/login)
 

         การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day และบริการ
          
การเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559

         VD ทัศน์ คลิป การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
          (Field Day) ปี 2559

         Power Point นำเสนอ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ

        ภาพกิจกรรมการเคลื่อนไหวของศูนย์เรียนรู้ฯ
            
1. การผลิตฮอร์โมนไข่   
                 ภาค 1    
                 ภาค 2

         VD ทัศน์ คลิป ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ

         VD ทัศน์ คลิป การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
               (Field Day)
2558

         สถานีถ่ายทอดความรุ้พร้อมสาธิต
             
     
ฐานที่ 1 การผลิตปุ๋ยจานด่วน
                  ฐานที่ 2  การตรวจวิเคราะห์ดิน, ปุ๋ยสั่งตัด
                  ฐานที่ 3  การสาธิตการผลิตฮอร์โมนไข่
                  ฐานที่ 4  การสาธิตการผลิตสารชีวภัณฑ์
                
  ฐานที่ 5  การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

                  ฐานที่ 6  เศรษฐกิจพอเพียง (ทำน้ำส้มควันไม้)