ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อโต  แดนตะโกดัดงาม  เย็นสายน้ำนามป่าสัก  วิวสวยนักเขื่อนพระรามหก

  T & V system
ข้อมูลอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยว
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ข้อมูลตำบล/สถิติน้ำฝน/
     ต้นทุนการผลิต  ข้อมูลพื้นฐาน
ศูนย์บริการฯ
สถาบันเกษตรกร     ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
วิสัยทัศน์  บทบาทหน้าที่ ที่ตั้งหน่วยงาน
การจัดการความรู้
โครงการ ปี 60
แผนปฏิบัติงาน
ข้อมูล MRC
รายงานสถานการเพาะปลูก
ข้อมูลการผลิตข้า
  
 แผนพัฒนาการเกษตร (แผน 4 ปี)
 แผนที่ Zoning
ข้อมูลแปลงใหญ
T&V system

 T & V system

 VISIT 1  แผนเยี่ยมเยียนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร รายบุคคล
        - นางสาวยุพา             ปภูสะโร          เกษตรอำเภอท่าเรือ
        - นางพรทิพย์             เพ่งสุข            เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
        - นางสาวทิพย์นันทา     เที่ยงธรรม       นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
        - นายสหัฐฒะชัย          ฮดฤาชา          นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
        - นายประภัทร            ธรรมวัตร         นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
        - นายอดิศักดิ์              เข็มสุวรรณ       นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร


VISIT 2  แผนการเยี่ยมตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับอำเภอ
        - เมษายน 2560         - พฤษภาคม 2560         - มิถุนายน 2560
        - กรกฎาคม 2560       - สิงหาคม 2560           - กันยายน 2560
        - ตุลาคม 2560          - พฤศจิกายน 2560        - ธันวาคม 2560
      ปี พ.ศ. 2561        
        - มกราคม 2561         - กุมภาพันธ์ 2561         - มีนาคม 2561
        - เมษายน 2561         - พฤษภาคม 2561         - มิถุนายน 2561
        - กรกฎาคม 2561       - สิงหาคม 2561          

VISIT 3  แบบสรุปผลการเยี่ยมเยียนตามระบบส่งเสริมการเกษตร รายบุคคล
         - นางสาวยุพา             ปภูสะโร          เกษตรอำเภอท่าเรือ
        - นางพรทิพย์             เพ่งสุข            เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
        - นางสาวทิพย์นันทา     เที่ยงธรรม       นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
        - นายสหัฐฒะชัย          ฮดฤาชา          นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
        - นายประภัทร            ธรรมวัตร         นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
        - นายอดิศักดิ์              เข็มสุวรรณ       นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

VISIT 4  แบบสรุปผลการเยี่ยมเยียนตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับอำเภอ
        - เมษายน 2560         - พฤษภาคม 2560         - มิถุนายน 2560
        - กรกฎาคม 2560       - สิงหาคม 2560           - กันยายน 2560
        - ตุลาคม 2560          - พฤศจิกายน 2560        - ธันวาคม 2560
     ปี พ.ศ. 2561       
        - มกราคม 2561        - กุมภาพันธ์ 2561          - มีนาคม 2561
        - เมษายน 2561         - พฤษภาคม 2561          - มิถุนายน 2561
        - กรกฎาคม 2561       - สิงหาคม 2561

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
        - เมษายน 2560         - พฤษภาคม 2560         - มิถุนายน 2560
        - กรกฎาคม 2560       - สิงหาคม 2560           - กันยายน 2560
        - ตุลาคม 2560          - พฤศจิกายน 2560        - ธันวาคม 2560
     ปี พ.ศ. 2561        
        - มกราคม 2561         - กุมภาพันธ์ 2561         - มีนาคม 2561
        - เมษายน 2561         - พฤษภาคม 2561         - มิถุนายน 2561
        - กรกฎาคม 2561       - สิงหาคม 2561