ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อโต  แดนตะโกดัดงาม  เย็นสายน้ำนามป่าสัก  วิวสวยนักเขื่อนพระรามหก

  T & V system
ข้อมูลอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยว
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ข้อมูลตำบล/สถิติน้ำฝน/
     ต้นทุนการผลิต  ข้อมูลพื้นฐาน
ศูนย์บริการฯ
สถาบันเกษตรกร     ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
วิสัยทัศน์  บทบาทหน้าที่ ที่ตั้งหน่วยงาน
การจัดการความรู้
โครงการ ปี 60
แผนปฏิบัติงาน
ข้อมูล MRC
รายงานสถานการเพาะปลูก
ข้อมูลการผลิตข้า
  
 แผนพัฒนาการเกษตร (แผน 4 ปี)
 แผนที่ Zoning
ข้อมูลแปลงใหญ
T&V system

 T & V system

 VISIT 1  แผนเยี่ยมเยียนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร รายบุคคล
        - เมษายน 2560         - พฤษภาคม 2560         - มิถุนายน 2560
VISIT 2  แผนการเยี่ยมตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับอำเภอ
        - เมษายน 2560         - พฤษภาคม 2560         - มิถุนายน 2560
        - กรกฎาคม 2560       - สิงหาคม 2560           - กันยายน 2560
        - ตุลาคม 2560          - พฤศจิกายน 2560        - ธันวาคม 2560
        - มกราคม 2561
VISIT 3  แบบสรุปผลการเยี่ยมเยียนตามระบบส่งเสริมการเกษตร รายบุคคล
        - เมษายน 2560         - พฤษภาคม 2560         - มิถุนายน 2560
VISIT 4  แบบสรุปผลการเยี่ยมเยียนตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับอำเภอ
        - เมษายน 2560         - พฤษภาคม 2560         - มิถุนายน 2560
        - กรกฎาคม 2560       - สิงหาคม 2560           - กันยายน 2560
        - ตุลาคม 2560          - พฤศจิกายน 2560        - ธันวาคม 2560
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
        - เมษายน 2560         - พฤษภาคม 2560         - มิถุนายน 2560
        - กรกฎาคม 2560       - สิงหาคม 2560           - กันยายน 2560
        - ตุลาคม 2560          - พฤศจิกายน 2560        - ธันวาคม 2560