ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อโต  แดนตะโกดัดงาม  เย็นสายน้ำนามป่าสัก  วิวสวยนักเขื่อนพระรามหก

  โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ข้อมูลอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยว
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ข้อมูลตำบล/สถิติน้ำฝน/
     ต้นทุนการผลิต    ข้อมูลพื้นฐาน
ศูนย์บริการฯ
สถาบันเกษตรกร  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
วิสัยทัศน์  บทบาทหน้าที่ ที่ตั้งหน่วยงาน
การจัดการความรู้ (KM Action Plan)
แผนปฏิบัติงาน   ข้อมูล MRCF
รายงานสถานการเพาะปลูก
ข้อมูลการผลิตข้า
แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล(แผน4ปี)
แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
แผนที่ Zoning
ข้อมูลแปลงใหญ่
T & V system


ภาพสินค้าโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรราย่อย
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ

1. ชุมชนวังแดง กลุ่มย่อย วังแดงพัฒนา โครงการ ส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากไข่และกล้วย
2. ชุมชนโพธิ์เอน 2 กลุ่มย่อย เกษตรหมู่ 2 ร่วมใจ โครงการ กล้วยอบน้ำผึ้งและเค้กกล้วยหอม

3. ชุมชนโพธิ์เอน 2 กลุ่มย่อย พลังสามัคคี โครงการ การส่งเสริมอาชีพปลาแดดเดียวและหมูแดดเดียว
4. ชุมชนหนองขนาก กลุ่มย่อย ชุมชนเกษตรบ้านหนองขนาก โครงการ แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
5. ชุมชนบ้านบึง กลุ่มย่อย แปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพชุมชนบ้านบึง
โครงการ ส่งเสริมอาชีพแปรรูปเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพชุมชนบ้านบึง
6. ชุมชนบ้านช้าง กลุ่มย่อย คนทำงาน โครงการ ผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
7. ชุมชนวังแดง กลุ่มย่อย เกษตรกรพัฒนา โครงการ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (น้ำพริกแกง)
8. ชุมชนทุ่งมน กลุ่มย่อย ดาวเรืองตัดดอก โครงการ ปลูกดาวเรืองตัดดอก
9. ชุมชนปากท่าน่าอยู่ 2 กลุ่มย่อย หนองโสนน่าอยู่ โครงการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (น้ำพริกเผา, กล้วยฉาบหลากรส)
10. ชุมชนบ้านช้าง กลุ่มย่อย เกษตรชุมชนบ้านหัวพรวน 4.1 โครงการ โรงสีข้าวชุมชน ตำบลศาลาลอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11. ชุมชนโพธิ์เอน 1 กลุ่มย่อย ขนมไทยบ้านกระดาษ
โครงการ แปรรูปผลผลิตด้านการเกษตรขนมไทยบ้านกระดาษ
12. ชุมชนปากท่าน่าอยู่ 1 กลุ่มย่อย แปรรูปปลาแดดเดียวบ้านตะเคียนทอง
โครงการ การแปรรูปผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตำบลปากท่า

13. ชุมชนบ้านร่อม2 กลุ่มย่อย กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านดอนประดู่
โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

14. ชุมชนบ้านบึง กลุ่มย่อย ผลิตอาหารหวานจากวัตถุดิบทางการเกษตรชุมชนบ้านบึง
โครงการ ส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรชุมชนบ้านบึง
15. ชุมชนจำปา กลุ่มย่อย เกษตรบ้านจำปา โครงการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร "บ้านจำปา"
16. ชุมชนบ้านช้าง กลุ่มย่อย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจตำบลศาลาลอย
17. ชุมชนบ้านร่อม1 กลุ่มย่อย แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านเหนือ
โครงการ แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
18. ชุมชนปากท่าน่าอยู่ 2 กลุ่มย่อย เกษตรปากท่าสามัคคี โครงการ การแปรรูปทางการเกษตร (ปลา, หมู, เนื้อ)
19. ชุมชนปากท่าน่าอยู่ 2 กลุ่มย่อย เกษตรแปรรูปปากท่า2 โครงการ แปรรูปสินค้าเกษตร
20. ชุมชนโพธิ์เอน 1 กลุ่มย่อย ผลิตไข่เค็มสมุนไพรและน้ำพริก โครงการ แปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร
21. ชุมชนโพธิ์เอน 2 กลุ่มย่อย พอเพียงดีที่โพธิ์เอน 2
โครงการ เสริมสร้างการปลูกพืชสมุนไพรและการแปรรูปสมุนไพร (สบู่, น้ำยาล้างจาน, น้ำยาซักผ้า)
22. ชุมชนจำปา กลุ่มย่อย สมาชิกแปรรูปสัตว์น้ำชุมชนโคกมะนาว โครงการ แปรรูปสัตว์น้ำ
23. ชุมชนท่าหลวง2 กลุ่มย่อย ทุ่งนาสามัคคี 423 โครงการ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ไข่เค็ม
สมุนไพรเบเกอรี่จากนมแพะ ไอศรีม Soft Serve
24. ชุมชนท่าหลวง2 กลุ่มย่อย วิสาหกิจชุมชนอาหารปลอดภัยบ้านหนองโพธิ์พัฒนา
โครงการ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ขนมไทยและน้ำพริกแกง)
25. ชุมชนปากท่าน่าอยู่ 1 กลุ่มย่อย เกษตรสวนหลวง โครงการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
ในชุมชน (กล้วยฉาบ, กล้วยอบน้ำผึ้ง)