ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อโต  แดนตะโกดัดงาม  เย็นสายน้ำนามป่าสัก  วิวสวยนักเขื่อนพระรามหก

  บทความ/เรื่องน่ารู้/ทฤษฏีการเกษตร
ข้อมูลอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยว
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ข้อมูลตำบล/สถิติน้ำฝน/
     ต้นทุนการผลิต ข้อมูลพื้นฐาน
ศูนย์บริการฯ
สถาบันเกษตรกร
ผลิตภัณฑ์ OTOP
วิสัยทัศน์  
 บทบาทหน้าที่
ที่ตั้งหน่วยงาน
การจัดการความรู้(KM Action Plan)
โครงการ ปี 60
แผนปฏิบัติงาน
ข้อมูล MRCF
รายงานสถานการเพาะปลูก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
     ทางการเกษตร ปี 60

    ปุ๋ยพืชสดที่นิยมใช้ในประเทศไทย 
ปอเทือง (Sunnhemp) ชื่อวิทยาศาสตร์ Crotalaria juncea ลักษณะทั่วไป ขนาดลำต้นสูง 150 - 170 ซม.ลำต้นตั้งตรงแตกกิ่งก้านสาขามาก ดอกสีเหลือง จะออกดอกเมื่ออายุ
ประมาณ 45-50 วัน สามารถขึ้นได้ดีในพื้นที่ดอน มีการ ....อ่านต่อ

   เกษตรอินทรีย์ : ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทย   
  
     ผู้เขียน/ผู้วิเคราะห์ : นางวลัยเงิน มหาคุณ และน.ส.พิมพ์หทัย
วิจิตธนาวันโทร. 0-2208-8988 " บทวิเคราะห์นี้เป็นทรรศนะส่วนตัวของผู้เขียน
หากหน่วยงานใดนำไปพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใด ๆ โปรดอ้างชื่อผู้เขียน และชื่อรายงานกำกับด้วย"
การทำเกษตรกรรมของไทยมักประสบ .....อ่านต่อ

  ภาวะการทำเกษตรอินทรีย์ในต่างประเทศ
ประเทศออสเตรเลีย และสวิสเซอร์แลนด์มีการทำการเกษตรอินทรีย์ 10 เปอร์เซ็นต์ สหรัฐอเมริกามีคนทำเกษตรอินทรีย์เพิ่ม
ขึ้น 12 เปอร์เซ็นต์ทุกปี และทามากว่า 28 ปีแล้ว ประเทศสวีเดนระหว่างปี 2513-2523 ได้เกิดgreen waveโดยคนในเมืองอพยพเข้าไป
ทำเกษตรอินทรีย์ในชนบท.. .อ่านต่อ
สนใจปลูกพืชแบบอินทรีย์จะทำอย่างไร
  การเลือกพื้นที่ 1.ควรเลือกพื้นที่เหมาะสม โดยอยู่ห่างโรงงาน หางแปลงปลูกที่ใช้สารเคมี มีแหล่งน้ำสะอาด ไม่มีสารพิษ
เจือปน2.ศึกษาประวัติพื้นที่ เช่น เคยปลูกพืชอะไร การใช้ปุ๋ยและสารเคมี ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี3.เลือกปลูกพืชให้เหมาะกับดิน โดยให้พิจารณา
ว่าดิน...อ่านต่อ
เปรียบเทียบรูปแบบการเกษตรแบบยั่งยืน
ที่มา: http://elearning.spu.ac.th 1) ด้านเหตุผลและที่มาของรูปแบบการผลิต การเปรียบเทียบได้แสดงเหตุผลที่มาและหลักการที่แตกต่างของรูปแบบการเกษตรแบบยั่งยืนทั้ง 5 รูปแบบ รวมถึงการประมงชายฝั่ง
พื้นบ้าน......อ่านต่อ
 รูปแบบของระบบการเกษตรแบบยั่งยืน
ที่มา:http://elearning.spu.ac.th รูปแบบของระบบการเกษตรแบบยั่งยืน หลักการชองระบบการเกษตรแบบยั่งยืนทั้ง 5 รูปแบบ คือวนเกษตร เกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรอินทรีย์เกษตรธรรมชาติ รวมทั้งการประมงชายฝั่งพื้นบ้าน ......อ่านต่อ