ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อโต  แดนตะโกดัดงาม  เย็นสายน้ำนามป่าสัก  วิวสวยนักเขื่อนพระรามหก

  การจัดการความรู้ KM
ข้อมูลอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยว
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ข้อมูลตำบล/สถิติน้ำฝน/
     ต้นทุนการผลิต ข้อมูลพื้นฐาน
ศูนย์บริการฯ
สถาบันเกษตรกร
ผลิตภัณฑ์ OTOP
วิสัยทัศน์  
 บทบาทหน้าที่
ที่ตั้งหน่วยงาน
การจัดการความรู้(KM Action Plan)
โครงการ ปี 60
แผนปฏิบัติงาน
ข้อมูล MRCF
รายงานสถานการเพาะปลูก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
     ทางการเกษตร ปี 60

การจัดการความรู้ KM ปี 2560

          1. การถอดองค์ความรู้จากผู้ที่เกษียณอายุราชการในอีก 5 ปี
              ข้างหน้า เรื่อง หลักการทำงานในพื้นที่

          2. การถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่
              เรื่อง เกษตรผสมผสาน

การจัดการความรู้ KM ปี 2559

          1. การถอดองค์ความรู้จากผู้ที่เกษียณอายุราชการในอีก 5 ปี
              ข้างหน้า

          2. การถอดองค์ความรู้เรื่อง การผลิตมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร 1
              (ดกพิเศษ)
          3. การถอดองค์ความรู้เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตโดยใช้สารชีวภัณฑ์

การจัดการความรู้ KM ปี 2558

          1. การถอดองค์ความรู้จากผู้ที่เกษียณอายุราชการในอีก 5 ปี ข้างหน้า
          2. การถอดองค์ความรู้เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว

การจัดการความรู้ KM ปี 2557

        1.การถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในอีก 5 ปี ข้างหน้า/ผู้
           ทรงคุณวุฒ

        2. การถอดองค์ความรู้ที่ได้จากการนำ MRCF ไปขับเคลื่อนงานในภารกิจ
             ของหน่วยงานตามนโนบายกรมส่งเสริมการเกษตร

        3. แผนการจัดการความรู้

การรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้
(KM Action Plan) ปีงบประมาณ 2556

         1. การบริหารจัดการองค์กร
         2. เทคนิคการรับขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ
         3. องค์ความรู้ที่เป็นผลงานเด่นของอำเภอ

การจัดการความรู้ KM ปี 2555

        1. กระบวนการจัดทำเวทีเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
           1.1  กล้วยอบ
           1.2  ขนมมันรังนก

        2.  การจัดการผลิตการเกษตรแบบพอเพียงและยั่งยืน
            2.1  การผลิตบิวเวอเรีย
            2.2  บิวเวอเรีย
            2.3  พันธุ์ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
            2.4  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
            2.5  เกษตรพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่

        3.  การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีชาวบ้าน
            3.1  การทำน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้เอง
            3.2  สมุนไพรไล่แมลง
            3.3  เชื้อราบิวเวอร์เรีย
            3.4  การทำปุ๋ยหมัก
            3.5  การผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยระบบการผลิตตามมาตรฐาน

       4.  การลดต้นทุนการผลิต
              4.1  การจัดระบบการปลูกข้าวสามารถลดต้นทุนได้จริง