ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อโต  แดนตะโกดัดงาม  เย็นสายน้ำนามป่าสัก  วิวสวยนักเขื่อนพระรามหก

  สถาบันการเกษตรแบ่งออกเป็น 3ประเภท ประกอบด้วยกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
ข้อมูลอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยว
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ข้อมูลตำบล/สถิติน้ำฝน/
     ต้นทุนการผลิต  ข้อมูลพื้นฐาน
ศูนย์บริการฯ
สถาบันเกษตรกร
ผลิตภัณฑ์ OTOP
วิสัยทัศน์  
 บทบาทหน้าที่
ที่ตั้งหน่วยงาน
การจัดการความรู้(KM Action Plan)
โครงการ ปี 60
แผนปฏิบัติงาน
ข้อมูล MRCF
รายงานสถานการเพาะปลูก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
     ทางการเกษตร ปี 60
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
  กลุ่มส่งเสริมอาชีพ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มี 10 กลุ่มด้วยกัน ประกอบด้วย

ที่ ชื่อกลุ่ม ตำบล สมาชิก (จำนวน)
1 แม่บ้านเกษตรกรหัตกรรมจากกะลามะพร้าว ท่าหลวง 15
2 แม่บ้านเกษตรกรตะเคียนทองสามัคคี ปากท่า 20
3 แม่บ้านเกษตรกรวังน้ำเย็น โพธิ์เอน 20
4 แม่บ้านเกษตรกรศักดิ์สยามสามัคคี ศาลาลอย 21
5 แม่บ้านเกษตรกรชาววังแดงสามัคคี วังแดง 21
6 แม่บ้านเกษตรกรดอกไม้ประดิษฐ์ ท่าหลวง 15
7 แม่บ้านเกษตรกรดอนประดู่สามัคคี บ้านร่อม 15
8 แม่บ้านเกษตรกรทักษิณสามัคคี บ้านร่อม 15
9 แม่บ้านเกษตรกรโคกมะนาว จำปา 16
10 แม่บ้านเกษตรกรบัวงามสามัคคี จำปา 26

กลุ่มยุวเกษตรกร มี 7 กลุ่มด้วยกัน ประกอบด้วย

ที่ ชื่อกลุ่ม ตำบล สมาชิก (จำนวน)
1 ยุวเกษตรกรโรงเรียนบัวงามพุฒาวาสพัฒนา หนองขนาก 20
2 ยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านบึงสามัคคี วังแดง 29
3 ยุวเกษตรกรโรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน จำปา 50
4 ยุวเกษตรกรโรงเรียนดอนประดู่ บ้านร่อม 30
5 ยุวเกษตรกรโรงเรียนบ่อแร่ หนองขนาก 47
6 ยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ท่าหลวง 16
7 ยุวเกษตรกรโรงเรียนบัวงามพัฒนา จำปา 27

 

กลุ่มส่งเสริมอาชีพ มี 3 กลุ่มด้วยกัน ประกอบด้วย

ที่ ชื่อกลุ่ม ตำบล สมาชิก (จำนวน)
1 ส่งเสริมอาชีพการปลูกกล้วย วังแดง 30
2 ส่งเสริมอาชีพการปลูกเผือก วังแดง 11
3 ส่งเสริมอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษแห่งชาติ ศาลาลอย 10