ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อโต  แดนตะโกดัดงาม  เย็นสายน้ำนามป่าสัก  วิวสวยนักเขื่อนพระรามหก

  ตำบลในเขตอำเภอท่าเรือ
ข้อมูลอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยว
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ข้อมูลตำบล/สถิติน้ำฝน/
     ต้นทุนการผลิต ข้อมูลพื้นฐาน
ศูนย์บริการฯ
สถาบันเกษตรกร
ผลิตภัณฑ์ OTOP
วิสัยทัศน์  
 บทบาทหน้าที่
ที่ตั้งหน่วยงาน
การจัดการความรู้ (KM Action Plan)
โครงการ ปี 60
แผนปฏิบัติงาน
ข้อมูล MRCF
รายงานสถานการเพาะปลูก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
     ทางการเกษตร ปี 60
  ตำบลท่าเรือ   ...............
  ตำบลจำปา ..................
  ตำบลท่าหลวง ..........
  ตำบลบ้านร่อม ...........
  ตำบลศาลาลอย ..........
  ตำบลวังแดง ...........
  ตำบลโพธิ์เอน ..............
  ตำบลปากท่า .......................
  ตำบลหนองขนาก ................
  ตำบลท่าเจ้าสนุก ...............
     สถิติน้ำฝน
เดือน
2557
2558
2559
2560
หมายเหตุ

มกราคม

-
-
-
 
กุมภาพันธ์
-
60.00
-
 
มีนาคม
5.50
177.50
-
 
เมษายน
10.70
28.0
17.00
 
พฤษภาคม
65.30
51.25
76.80
 
มิถุนายน
52.80
59.50
63.20
 
กรกฎาคม
71.10
65.30
231.10
 
สิงหาคม
137.10
89.20
70.70
 
กันยายน
169.10
73.20
70.70
 
ตุลาคม
53.10
50.20
80.20
 
พฤศจิกายน
47.80
49.30
81.40
 
ธันวาคม
-
-
-
 
รวม
612.50
703.45
691.10
 
เฉลี่ย
68.05
70.34
86.46
 
   ต้นทุนการผลิต
ปัจจัยการผลิต
รายการ
หน่วย
(ราคา)
เงินสด (บาท)
รวม
จำนวน
 
ราคา
1. ค่าพันธุ์
บาท/กก.
780
100
 
7,800
2. ค่ากิ่ง/ต้น/กล้า/หน่อ/ท่อนพันธุ์
บาท/.........
-
-
 
-
3. ค่าปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก         
บาท/กก.
-
-
 
-
4. ค่าปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0      
บาท/กก.
1,250
11
 
13,750
สูตร 46-0-0
บาท/กก.
150
12
 
1,800
5. ค่าฮอร์โมน/สารเร่งชนิดน้ำ
บาท/ลิตร
20
10        
 
200
6. ค่าฮอร์โมน/สารเร่งชนิดผง 
บาท/กก.
-
-
 
-
7. ค่าสารเคมี
บาท/กก.
-
-
 
-
8. ค่ายาปราบศัตรูพืชชนิดน้ำ
บาท/ลิตร
2
250
 
500
9. ค่ายาปราบศัตรูพืชชนิดผง
บาท/กก.
-
-
 
-
10. ค่าปราบวัชพืชชนิดน้ำ
บาท/ลิตร
5
260
 
1,300
.......................................
บาท/ลิตร
2
250
 
500
11. ค่ายาปราบวัชพืชชนิดผง
บาท/กก.
-
-
 
-
12. ค่าวัสดุปรับปรุงดิน
บาท
-
-
 
-
13. ค่าวัสดุบรรจุผลิตภัณฑ์
บาท
-
-
 
-
14. ค่าวัสดุคลุมแปลง
บาท
-
-
 
-
15. ค่าวัสดุอื่น ๆ (ระบุ)..................
บาท
-
-
 
-
16. ค่าเครื่องมืออุปกรณ์เกษตร
บาท
-
-
 
500
17. ค่าน้ำเพื่อทำการเกษตร
บาท
-
-
 
-
18. ค่าไฟ้ฟ้า
บาท
-
-
 
-
19. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล)
บาท/ลิตร
200
18
 
3,600
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (เบินซิน)
บาท/ลิตร        
50           
19
 
950
20. ค่าน้ำมันหล่อลื่น
บาท/ลิตร
3
350
 
1,050
21. ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร            
บาท
-
-
 
1,000
22. ค่าซ่อมแซมโรงเรีอนเกษตร
บาท
-
-
 
-
23. ค่าจ้างเหมาบริการทางเกษตร
บาท
-
-
 
15,600
24. ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม
บาท
-
-
 
300
25. ค่าขนส่ง
บาท
-
-
 
2,200
26. ค่าดอกเบี้ย
บาท
-
-
 
-
27. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ระบุ)................
บาท
-
-
 
-