ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อโต  แดนตะโกดัดงาม  เย็นสายน้ำนามป่าสัก  วิวสวยนักเขื่อนพระรามหก

ข้อมูลอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยว
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ข้อมูลตำบล/สถิติน้ำฝน/
     ต้นทุนการผลิต      ข้อมูลพื้นฐาน
ศูนย์บริการฯ
สถาบันเกษตรกร
ผลิตภัณฑ์ OTOP
วิสัยทัศน์  
 บทบาทหน้าที่
ที่ตั้งหน่วยงาน
การจัดการความรู้(KM Action Plan)
โครงการ ปี 60
แผนปฏิบัติงาน
ข้อมูล MRCF
รายงานสถานการเพาะปลูก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
     ทางการเกษตร ปี 60


นางสาวยุพา ปภูสะโร
เกษตรอำเภอท่าเรือ

โทร. 0819482266

 

บริหารทั่วไป


นางทัศนีย์ สาตจีนพงษ์
เจ้าพนักงานธุการชำนาญงาน

โทร. 085-9987687
รับผิดชอบ งานธุรการ

ยุทธศาสตร์และสารสนเทศว่าง

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นางสาวทิพย์นันทา เที่ยงธรรม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

โทร.089-0909220
รับผิดชอบตำบลปากท่า, จำปา

ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นายประภัทร  ธรรมวัตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

โทร.089-1343352
รับผิดชอบตำบลหนองขนาก, ศาลาลอย

อารักขาพืช

นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

โทร. 086-3566725
รับผิดชอบตำบลวังแดง, ท่าหลวง, โพธิ์เอน


นางภัทราพร พรหมมาศ
เจ้าพนักงานธุรการ

โทร. 080-6686319
รับผิดชอบงาน บันทึกข้อมูล, พิมพ์งาน

นายสหัฐฒะชัย ฮดฤาชา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

โทร.
รับผิดชอบตำบลท่าเรือ, บ้านร่อม, ท่าเจ้าสนุก

   

 

 

นางลำใย แจ้งวงศ์
พนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ

รับผิดชอบงาน ดูแลทำความสะอาด