ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อโต  แดนตะโกดัดงาม  เย็นสายน้ำนามป่าสัก  วิวสวยนักเขื่อนพระรามหก

ข้อมูลอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยว
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ข้อมูลตำบล/สถิติน้ำฝน/
     ต้นทุนการผลิต      ข้อมูลพื้นฐาน
ศูนย์บริการฯ
สถาบันเกษตรกร
ผลิตภัณฑ์ OTOP
วิสัยทัศน์  
 บทบาทหน้าที่
ที่ตั้งหน่วยงาน
การจัดการความรู้(KM Action Plan)
โครงการ ปี 60
แผนปฏิบัติงาน
ข้อมูล MRCF
รายงานสถานการเพาะปลูก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
     ทางการเกษตร ปี 60


นายสมประสงค์ แดงสกุล
เกษตรอำเภอท่าเรือ

โทร. 089-5244558

 

บริหารทั่วไป


นางทัศนีย์ สาตจีนพงษ์
เจ้าพนักงานธุการชำนาญงาน

โทร. 085-9987687
รับผิดชอบ งานธุรการ

ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ


นางพรทิพย์ เพ่งสุข
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

โทร. 089-9044351
รับผิดชอบตำบลท่าเจ้าสนุก, ท่าหลวง

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นางสาวทิพย์นันทา เที่ยงธรรม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

โทร.089-0909220
รับผิดชอบตำบลปากท่า, โพธิ์เอน

ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นายประภัทร  ธรรมวัตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

โทร.089-1343352
รับผิดชอบตำบลหนองขนาก, ศาลาลอย

อารักขาพืช

นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

โทร. 086-3566725
รับผิดชอบตำบลวังแดง, จำปา


นางภัทราพร พรหมมาศ
เจ้าพนักงานธุรการ

โทร. 080-6686319
รับผิดชอบงาน บันทึกข้อมูล, พิมพ์งาน

 

นายสหัฐฒะชัย ฮดฤาชา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

โทร.
รับผิดชอบตำบลท่าเรือ, บ้านร่อม

   

 

 

นางลำใย แจ้งวงศ์
พนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ

รับผิดชอบงาน ดูแลทำความสะอาด