ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อโต  แดนตะโกดัดงาม  เย็นสายน้ำนามป่าสัก  วิวสวยนักเขื่อนพระรามหก

   วัดสะตือ
ข้อมูลอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยว
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ข้อมูลตำบล/สถิติน้ำฝน/
     ต้นทุนการผลิต ข้อมูลพื้นฐาน
ศูนย์บริการฯ
สถาบันเกษตรกร
ผลิตภัณฑ์ OTOP
วิสัยทัศน์
บทบาทหน้าที่
ที่ตั้งหน่วยงาน
การจัดการความรู้ (KM Action Plan)
โครงการ ปี 60
แผนปฏิบัติงาน
ข้อมูล MRCF
รายงานสถานการเพาะปลูก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
     ทางการเกษตร ปี 56

 
       ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อโต ในที่นี้คือ สมเด็จพระพุทธจารย์โต พรหมรังสี ท่านเกิดเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2331
ณ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสะตือ นี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2400 อายุ 150 ปีแล้ว มีหลวงพ่อโตเป็นที่เคารพของคนในอำเภอท่าเรือ
  เขื่อนพระราม 6
           เขื่อนพระราม 6 เป็นเขื่อนทดน้ำแห่งแรกของประเทศไทย สร้างปิดกั้นแม่น้ำป่าสักที่คุ้งยางนม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2467 พระราชทานนามว่า " เขื่อนพระเฑียรราชา" และโปรดเกล้าเปลี่ยนชื่อเป็น "เขื่อนพระราม 6" เมื่อ 1 ธันวาคม 2467 เขื่อนี้สามารถเก็บกักน้ำได้สูงสุดที่ระดับ 7.80 เมตร มีบานเหล็ก 6 ช่อง