ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อโต  แดนตะโกดัดงาม  เย็นสายน้ำนามป่าสัก  วิวสวยนักเขื่อนพระรามหก

ความเป็นมา.....
ข้อมูลอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยว
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ข้อมูลตำบล/สถิติน้ำฝน/
     ต้นทุนการผลิต ข้อมูลพื้นฐาน
ศูนย์บริการฯ
สถาบันเกษตรกร
ผลิตภัณฑ์ OTOP
วิสัยทัศน์
บทบาทหน้าที่
ที่ตั้งหน่วยงาน
การจัดการความรู้ (KM Action Plan)
โครงการ ปี 60
แผนปฏิบัติงาน
ข้อมูล MRCF
รายงานสถานการเพาะปลูก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
     ทางการเกษตร ปี 60

อำเภอท่าเรือเดิมเรียกว่า “นครน้อย” ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2459 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “อำเภอท่าเรือ” ซึ่งได้ใช้เป็นสถานที่จอด พักขบวนเรือพระที่นั่งของพระมหากษัตริย์ในอดีต ในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ได้ทรงสร้างทางรถไฟเล็กขึ้นเพื่อใช้เป็นเส้นทาง รับ – ส่ง คนโดยสารไปนมัสการ พระพุทธบาท
ที่อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่งปัจจุบันนี้ คือ ถนนสายท่าเรือ – พระพุทธบาท

สภาพทั่วไป อำเภอท่าเรือ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  ห่างจากจังหวัดโดยทางรถยนต์ประมาณ 50 กิโลเมตร
  ทางรถไฟ 32 กิโลเมตร
  เป็นที่ราบเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม
  มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่าน มีคลองชลประทานที่สำคัญ คือ   คลองระพีพัฒน์ และคลองระบายและส่งน้ำ
  โครงการชลประทานหลวง 3 โครงการ คือ
     -  โครงการชลประทานท่าหลวง
     -  ชลประทานเริงราง และชลประทานนครหลวง
   อาณาเขต : 
ทิศเหนือ ติดต่ออำเภอบ้านหมอ และอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
ทิศใต้ ติดต่ออำเภอภาชี และอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดต่ออำเภอเสาไห้ และอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่ออำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ของอำเภอ :
     
ขนมบ้าบิ่น ต.ท่าเรือ
      ไม้ดัด ต.ท่าเรือ
      การประดิษฐ์ดอกไม้จากยางพารา และต้นโสน ต.ท่าหลวง
      การผลิตดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อส่งออก
  บุคคลสำคัญ :
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรฺหมฺรํสี) วัดสะตือ  
พระครูประภาศธรรมคุณ (หลวงพ่อแจ่ม)
พระครูประสาธน์วิทยาคม (หลวงพ่อนอ)
พระครูปิยะคุณาทร (หลวงพ่อตั๋ง)
พระอาจารย์บุญลือ เขมโก วัดจำปา อ.ท่าเรือ
พลตรีมนูญกฤต รูปขจร
พลเอกชำนาญ พาสุนันท์
นายประเสริฐ์ โสภณบรรณารักษ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าเรือ
  ดนตรี-การแสดง-การละเล่นพื้นบ้าน
การเล่นนางตาล
การเล่นเข้าแม่ศรี
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายอุบล สุนทโรทก อายุ 65 ปี วุฒิการศึกษา ป. 4 ที่อยู่ 68 บ้านสฎางค์ หมู่ 6 ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความชำนาญและสืบทอดภูมิปัญญาด้าน อุปกรณ์ดนตรีไทย การทำผืนปี่พาทย์เอก ปี่พาทย์ทุ้ม ซออู้ ซอด้วง กังหัน และว่าว
นางจำรัส ศรีสวัสดิ์ อายุ 54 ปี วุฒิการศึกษา ป. 4 ที่อยู่ 13/2 หมู่ 6 ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความชำนาญและสืบทอดภูมิปัญญาด้าน จักสาน
นายสุรสิทธิ์ สุวรรณทรัพย์ อายุ 45 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ที่อยู่ 53 ถนนท่าเรือ-ท่าลาน (ฝั่งเหนือ) ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา มีความชำนาญและสืบทอดภูมิปัญญาด้าน ทำไม้ดัดเป็นรูปร่าง

  แผนที่อำเภอท่าเรือ.....

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ